RAČUNOVODSKE STORITVE

Racunovodske storitve

Natančnost, ažurnost, 24-urna podatkovna dostopnost, usposobljeni strokovni kadri, poznavanje zakonodaje, svetovanje pri računovodskih izkazih in prijazna cena so odlike in reference družbe PROR.I.S.K. na področju računovodstva, ki je kompleksna in za nepoznavalca dokaj zapletena dejavnost. Zato družba PROR.I.S.K. ni zgolj izvajalec zakonsko obveznega knjigovodstva in davčnih izkazov, temveč tudi vaš svetovalec, pojasnjevalec in prijatelj.

Nudimo vam naslednje storitve:

Družba PROR.I.S.K. na področju računovodstva opravlja storitve za vse vrste podjetij (d. d, d. o .o., d. n. o., k. d., zavodi) in društev:

  • obračun DDV-ja ter knjige prejetih in knjige izdanih računov;
  • vodenje evidence osnovnih sredstev ter obračun amortizacije in prevrednotenja (poštena vrednost) osnovnih sredstev;
  • obračun plač in drugih stroškov dela (avtorski honorar, delovršne pogodbe, potni nalogi, pogodbe o poslovodenju);
  • izdelava medletne (mesečne, kvartalne ) in letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
  • izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s. p.;
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb;
  • izdelava različnih internih aktov in poročil (Banka Slovenije, Intastat, CURS in drugo);
  • izdelava različnih poročil za potrebe investitorjev in lastnikov (domači, tuji);
  • poročanje po mednarodnih računovodskih standardih;
  • izdelava konsolidacijskih izkazov za potrebe matične družbe.